Di Administrasyon Biden lan pou pwoteje Fanmi imigran yo

Yo pral voye petisyon ki anba a nan Administrasyon Biden lan. Petisyon sa a pral fè pati dosye ofisyèl piblik la sou Pwopozisyon Sekirite Enteryè a pou chanje règleman “chaj piblik” la. Si ou siyen, Administrasyon an pral sèlman jwenn non ou jan ou antre nan li anba a. Li pa pral jwenn okenn enfòmasyon adisyonèl sou ou menm oswa fanmi ou. اَلْعَرَبِيَّةُ
汉语
English
Français
Kreyòl Ayisyen
한국어
Español
Tagalog
Tiếng Việt

 

Nou ankouraje ou pou finalize byen vit règleman chaj piblik la pwopoze a. Nou mande w pou amelyore pwoteksyon pou fanmi imigran yo lè nou asire pwogram sekirite yo pa janm afekte aplikasyon pou imigrasyon.

Kòm pwopozisyon an fèt la ta fè anpil bagay pou pwoteje fanmi imigran yo ak nasyon an paske li:

  • Asire fanmi imigran ki kalifye yo ka itilize pwogram sekirite san enkyetid imigrasyon
  • Fè li pi difisil pou prezidan k ap vini yo radikalman chanje politik chaj piblik, ak
  • Klèman deklare ke:
    • Yon timoun oswa lòt manm fanmi an itilize pwogram sekirite federal pa janm afekte aplikasyon pou imigrasyon
    • Medicaid san danje pou fanmi imigran ki kalifye yo itilize pou nenpòt lòt bezwen swen sante san konte swen alontèm
    • SNAP, WIC, Kredi Fiskal timoun, Seksyon 8, ak lòt pwogram federal “ki pa peye lajan kach” (ak eta- ak lokalman finanse vèsyon pwogram sa yo) pa janm afekte aplikasyon pou imigrasyon

Fanmi imigran se tankou gaz nou nan ekonomi an. Nou travay nan chak endistri, ki enkli swen sante, konstriksyon, swen, fabrikasyon, sèvis, ak agrikilti. Nou louvri ak avèk siksè kouri biznis nan pousantaj wo. Nou kreye travay pou dè milyon, e nou kontribye nan boza, kilti, ak gouvènman an. Nou bay nouvo tradisyon, koutim, ak opinyon. Nou se travayè esansyèl ki ede kenbe ekonomi nou an flote pandan pandemi an.

Sa ki pi enpòtan an, nou se manman ak papa, frè ak sè, kòlèg travay nou, vwazen nou ak zanmi nou. Menm jan ak anpil de lontan, fanmi nou se fanmi imigran. Nasyon sa a bite lè nou tonbe e nou reyisi lè nou boujonnen.

Pou pwoteje fanmi imigran yo ak nasyon an, règleman final la dwe asire ke itilizasyon aktyèl oswa sa ki sot pase yo nan pwogram sekirite federal, eta, ak pwogram sekirite lokal yo pa gen okenn efè sou aplikasyon pou imigrasyon. Nou ankouraje ou fè amelyorasyon sa a epi pibliye yon règleman final pi vit ke posib. Mèsi pou lidèchip ou ak pou konsidere kòmantè nou yo.