Sabihin sa Administrasyon ni Biden na Protektahan ang Mga Pamilyang Imigrante

Ang petisyon sa ibaba ay ipapadala sa Administrasyon ni Biden. Ang petisyon na ito ay magiging bahagi ng opisyal na pampublikong rekord sa panukala ng Departamento ng Seguridad ng Sariling Bayan (Department of Homeland Security) na baguhin ang regulasyon sa “public charge”. Kung pipirma ka, makukuha lang ng Administrasyon ang iyong pangalan kapag inilagay mo ito sa ibaba. Hindi ito makakakuha ng anumang karagdagang impormasyon tungkol sa iyo o sa iyong pamilya. اَلْعَرَبِيَّةُ
汉语
English
Français
Kreyòl Ayisyen
한국어
Español
Tagalog
Tiếng Việt

 

Hinihikayat ka namin na mabilis na tapusin ang ipinapanukalang regulasyon sa public charge. Hinihiling namin sa iyo na pagbutihin ang mga proteksyon para sa mga pamilyang imigrante sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga programa sa safety net ay hindi makakaapekto sa mga aplikasyon sa imigrasyon.

Gaya ng ibinalangkas, malaki ang magagawa ng iyong panukala upang maprotektahan ang mga pamilyang imigrante at ang bansa dahil:

  • Tinitiyak nito sa mga karapat-dapat na pamilyang imigrante na maaari silang gumamit ng mga programa sa safety net nang walang alalahanin sa imigrasyon
  • Ginagawa nitong mas mahirap para sa mga susunod na presidente na radikal na baguhin ang patakaran sa public charge, at
  • Malinaw nitong isinasaad na:
    • Ang paggamit ng isang bata o ibang miyembro ng pamilya ng mga pederal na programa sa safety net ay hindi makakaapekto sa mga aplikasyon sa imigrasyon
    • Ang Medicaid ay ligtas para sa mga kwalipikadong pamilyang imigrante na gamitin para sa anumang iba pang pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan bukod sa pangmatagalang pangangalaga sa institusyon
    • Ang SNAP, WIC, Kredito sa Buwis sa Bata (Child Tax Credit), Seksyon 8, at iba pang “hindi cash” na pederal na programa (at mga bersyon ng mga programang iyon na pinondohan ng estado at lokal) ay hindi makakaapekto sa mga aplikasyon sa imigrasyon

Ang mga pamilyang imigrante na tulad ng amin ay nagpapasigla sa ekonomiya. Nagtatrabaho kami sa bawat industriya, kabilang ang pangangalagang pangkalusugan, konstruksiyon, pangangalaga, pagmamanupaktura, serbisyo, at agrikultura. Nagbubukas kami at matagumpay na nagpapatakbo ng mga negosyo sa matataas na rate. Lumilikha kami ng mga trabaho para sa milyon-milyong tao, at nag-aambag kami sa sining, kultura, at pamahalaan. Nagbibigay kami ng mga bagong tradisyon, kaugalian, at pananaw. Kami ay mga mahahalagang manggagawa na tumutulong upang mapanatiling gumagalaw ang ating ekonomiya sa panahon ng pandemya.

Higit sa lahat, kami ay mga nanay at tatay, kapatid, katrabaho, kapitbahay, at kaibigan. Tulad ng marami noon pa man, ang aming mga pamilya ay mga pamilyang imigrante. Nalulugmok ang bansang ito kapag nahuhulog kami at nagtagumpay ito kapag umuunlad kami.

Upang maprotektahan ang mga pamilyang imigrante at ang bansa, dapat tiyakin ng panghuling regulasyon na ang kasalukuyan o nakaraang paggamit ng mga pederal, pang-estado, at lokal programa sa safety net ay walang epekto sa mga aplikasyon sa imigrasyon. Hinihikayat ka naming gawin ang pagpapahusay na iyon at maglathala ng panghuling regulasyon sa lalong madaling panahon. Salamat sa iyong pamumuno at sa pagsasaalang-alang sa aming mga komento.