Pataje eksperyans ou

Pataje eksperyans fanmi ou ak règleman anti-imigran pandan pandemi an oswa opinyon ou sou poukisa li enpòtan pou pwoteje fanmi imigran yo ka fè anpil. Nou pa pral bay enfòmasyon sa yo kòm yon pati nan kòmantè regilasyon ofisyèl la ki ale nan DHS, men li ka ede nou fè ka a nan Washington ak nan lòt efò defans. Sèvi ak fòmilè ki anba a pou di nou poukisa li tèlman enpòtan pou fanmi ou ke Etazini adopte yon pi bon règleman piblik. Nou bezwen tou adrès imel ou, pou nou ka kontakte ou si nou gen kesyon. Nou pa p sèvi ak imèl ou pou okenn lòt rezon.