Chia sẻ trải nghiệm của quý vị

Việc chia sẻ trải nghiệm của gia đình quý vị về các chính sách chống nhập cư trong đại dịch hoặc quan điểm của quý vị về việc tại sao bảo vệ các gia đình nhập cư lại quan trọng có thể đem lại nhiều tác động. Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin đó như là một phần của ý kiến chính thức về quy định sẽ được gửi tới DHS, nhưng chia sẻ của quý vị có thể giúp chúng tôi đưa ra lý lẽ biện hộ ở Washington và trong các nỗ lực ủng hộ tích cực khác. Sử dụng biểu mẫu dưới đây để cho chúng tôi biết tại sao việc Hoa Kỳ áp dụng chính sách gánh nặng xã hội tốt hơn lại quan trọng với gia đình quý vị. Chúng tôi cũng cần địa chỉ email của quý vị để chúng tôi có thể liên hệ với quý vị nếu chúng tôi có câu hỏi. Chúng tôi sẽ không sử dụng email của quý vị vì bất kỳ lý do nào khác.